Cuộc vận động làm theo tâm gương đạo đức Hồ Chí Minh


Ngày 15 tháng 10 năm 2010     

 

 
 
Trong những năm qua thực hiện chỉ thị 06 của Bộ chính trị (Khoá X) về Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Đảng bộ Thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân và đã đạt được những kết quả quan trọng: Công tác tuyên truyền đã được các tổ chức cơ sở Đảng quan tâm chỉ đạo, xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ, kịp thời, đúng định hướng với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Thông qua công tác tuyên truyền đã từng bước nâng cao nhận thức của cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
 
Việc xây dựng, triển khai các văn bản, tổ chức học tập, nghiên cứu các chuyên đề và thực hiện các bước của Cuộc vận động đã được Ban chỉ đạo các cấp triển khai đồng bộ, cơ bản bảo đảm được kế hoạch đề ra, đạt yêu cầu, có chất lượng. Việc đánh giá thực trạng đạo đức lối sống và xây dựng tiêu chuẩn đạo đức lối sống cũng như kiểm điểm ở chi bộ được thực hiện khá nghiêm túc, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên nhận thức rõ hơn về bản thân, đồng thời góp phần để chi bộ đánh giá đúng thực trạng đạo đức, lối sống và xây dựng chuẩn mực đạo đức lối sống phù hợp. Công tác sơ kết, tổng kết, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động hàng năm được quan tâm chỉ đạo từ đó rút kinh nghiệm để tiếp tục triển khai ở các địa phương, đơn vị.
 
Kết quả làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã thể hiện ngày càng rõ hơn, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, trực tiếp giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc của ngành, địa phương, đơn vị, trong quan hệ trực tiếp với nhân dân, nhất là ở cơ sở. Ðó là ý thức trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong giải quyết các công việc liên quan đến đời sống hằng ngày của nhân dân được nâng lên. Trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức có chuyển biến tích cực. Lề lối làm việc được chú ý sửa đổi; cải cách hành chính được đẩy mạnh. Các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... đã xác định rõ hơn nhiệm vụ và quyết tâm vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, coi đó là biểu hiện cụ thể nhất học tập và làm theo Bác. Qua học tập đạo đức Hồ Chí Minh ý thức tiết kiệm, chống quan liêu, lãng phí thể hiện ngày càng rõ. Tinh thần tương thân, tương ái trong xã hội đang ngày càng được phát huy. Công tác xây dựng Ðảng được quan tâm hơn và có kết quả tích cực. Các tổ chức cơ sở đảng đã thật sự lấy việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá đảng viên. Các vụ việc tham nhũng, tiêu cực, vi phạm tiêu chuẩn đạo đức, lối sống bị xử lý kỷ luật... của tổ chức đảng và đảng viên có xu hướng giảm. Ở một số nơi, vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên đã được quan tâm, công bố công khai và có tác dụng tích cực.  
    
Tuy nhiên còn một số nội dung thực hiện chưa tốt, chưa triệt để như:
Một số cấp uỷ, cán bộ chủ chốt của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa nhận thức đúng mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc vận động nên chưa thật sự coi trọng và chưa giành thời gian cần thiết cho cuộc vận động. Sự phối hợp, lồng ghép nội dung cuộc vận động trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị với các phong trào thi đua chưa tốt, do vậy cuộc vận động chưa mang tính liên tục và rộng khắp.
Công tác tuyên truyền chưa tương xứng với yêu cầu của cuộc vận động; Các tấm gương tập thể và cá nhân tiêu biểu làm theo Bác chưa nhiều, Chưa chủ động sáng tạo phát động làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, mà mới chủ yếu thực hiện theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo Thành phố. Việc thực hiện tiêu chuẩn đạo đức lối sống theo tiêu chí đã xây dựng còn hạn chế; chưa thường xuyên gắn việc kiểm điểm trong sinh hoạt hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề, với tiêu chuẩn để đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên hàng năm. Việc đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với những việc làm cụ thể của mỗi cán bộ, đảng viên chưa nhiều; cơ chế giám sát thực hiện tiêu chuẩn đạo đức lối sống chưa đủ mạnh, do đó những chuyển biến trong việc làm theo Bác còn hạn chế.
 
Về phương hướng, nhiệm vụ trong Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2010-2015 chỉ rõ: Tập trung lãnh đạo chỉ đạo, đưa Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu, trở thành nội dung hoạt động quan trọng của các tổ chức cơ sở Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội; nâng cao nhận thức và động viên sự tự giác “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.
 
Để thực hiện tốt nội dung trên là cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo cuộc vận động Thành phố đề nghị một số giải pháp sau đây:
 
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bảo đảm thường xuyên, liên tục, sâu rộng, đến tất cả các đối tượng với những hình thức phù hợp, hấp dẫn. Kết hợp tuyên truyền về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác và tuyên truyền về những gương điển hình học tập, làm theo để có sức thuyết phục cao.  
 
- Ban chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng cần rà soát, bổ sung, điều chỉnh theo hướng chung. Phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của từng cơ quan, đơn vị, từng đại phương.
 
- Đẩy mạnh việc tổ chức, hướng dẫn làm theo tấm gương đạo đức của Bác với những nội dung cụ thể, thiết thực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, chức trách của tổ chức, mỗi cá nhân. Phải khắc phục cách nghĩ: làm theo Bác rất khó, hay không làm được bởi Bác là vĩ nhân... như một số người từng nói. Trên từng lĩnh vực công tác, trong các mối quan hệ xã hội, sinh hoạt hằng ngày, Bác đều để cho chúng ta những gương sáng rất cụ thể, rất sinh động, ai cũng có thể học được và làm theo được. Xác định rõ trách nhiệm của mỗi người là để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trở thành nhu cầu tất yếu, tự thân, thể hiện trong các quan hệ hằng ngày của mỗi chúng ta.
 
- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, thi đua khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; làm cho việc thực hiện Cuộc vận động được tiến hành mạnh mẽ hơn, thống nhất, đồng bộ trong Đảng bộ Thành phố.
 
- Cần có những quy định cụ thể thực hiện trách nhiệm, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác; coi đây là một trong những giải pháp quan trọng để tạo nên những kết quả, việc làm cụ thể, làm tăng thêm niềm tin và sự hưởng ứng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân thực hiện Cuộc vận động.
 
(Trích bài tham luận của đồng chí Trần Anh Tuấn, Trưởng ban Tuyên giáo thành ủy tại Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXVI)
 

 

Thu Hà

Tìm kiếm

 
© Bản quyền thuộc về UBND Thành phố Thái Bình
Địa chỉ: Số 71, Đường Trần Phú, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình
Điện thoại: (036).3831.283 Fax: (036).3830.849 E-mail: