Ủy ban nhân dân thành phố hiện có 12 cơ quan chuyên môn (gồm: Văn phòng HĐND-UBND; các phòng: Nội vụ; Lao động Thương binh và xã hội; Kinh tế; Tài chính - Kế hoạch; Tài nguyên và Môi trường; Quản lý đô thị; Giáo dục và đào tạo; Văn hoá thông tin; Thanh tra; Tư pháp; Y tế). Hội đồng nhân dân thành phố có 02 Ban (Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế). Về các đơn vị sự nghiệp công lập: Có 07 đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố: Trung tâm Văn hoá - Thể thao; Đài Truyền thanh - Truyền hình; Đội Thanh tra xây dựng và Quản lý trật tự đô thị; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên; Ban quản lý Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng (đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên); Trung tâm Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp (đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên) và 54 đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc là các Trường công lập ở 03 cấp học (18 Trường Mầm non; 17 Trường Tiểu học; 17 Trường Trung học cơ sở; 02 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở).