01/2021/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nội vụ thành phố Thái Bình

02/2021/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Quản lý đô thị thành phố Thái Bình
03/2021/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Thái Bình
04/2021/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tư pháp thành phố Thái Bình
05/2021/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thái Bình
06/2021/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Bình

07/2021/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Thái Bình

08/2021/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Thái Bình

09/2021/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Y tế thành phố Thái Bình

10/2021/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kinh tế thành phố Thái Bình

11/2021/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Thái Bình