UBND Thành phố triển khai công văn yêu cầu Văn phòng HĐND-UBND, các phòng: Văn hóa thông tin, Quản lý đô thị, Tài nguyên và môi trường, Đài TT- TH Thành phố tuyên truyền việc cung cấp công khai thông tin, đất đai quy hoạch xây dựng của tỉnh Thái Bình trên địa bàn Thành phố