I. THÔNG TIN LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND THÀNH PHỐ

1. Đồng chí Lại Văn Mạnh - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố
 

Năm sinh: 1969

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Chức vụ, chức danh: Thành ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND và UBND 

Nơi công tác: UBND thành phố Thái Bình

2. Đồng chí Hà Hùng Mạnh - Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố
 

Năm sinh: 1979

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Chức vụ, chức danh: Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND 

Nơi công tác: UBND thành phố Thái Bình

3. Đồng chí Bùi Văn Trị - Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố
 

Năm sinh: 1983

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Chức vụ, chức danh: Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND 

Nơi công tác: UBND thành phố Thái Bình

4. Đồng chí Trịnh Văn Tú - Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố
 

Năm sinh: 1987

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Chức vụ, chức danh: Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND 

Nơi công tác: UBND thành phố Thái Bình

 

II. QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND THÀNH PHỐ: 01/2021/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của UBND thành phố