Đến nay, kết cấu hạ tầng đô thị ở Thành phố được đầu tư xây dựng tương đối đồng bộ đã đưa diện mạo đô thị thành phố thay đổi rõ nét