Thành phố: Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển các thành phần kinh tế

Thời gian  qua, Thành phố tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển; đẩy mạnh cải cách hành chính, giải quyết kịp thời các thủ tục đầu tư; công khai, ...
Bản đồ số