Danh sách liên quan

V/v phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (đợt 3) và điều chỉnh, bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng công trình: Tuyến đường từ thành phố Thái bình qua cầu Tịnh xuyên đến huyện Hưng Hà (giai đoạn 1: Đoạn từ thành phố Thái bình đến đường tỉnh 453) ( đã được phê duyệt tại Quyết định số 3065/QĐ-UBND ngày 03/9/2020 của UBND thành phố )

Thông báo
Liên kết website