Khánh thành nhà bia ghi tên các Anh hùng, Liệt sỹ xã Đông Thọ

Khánh thành nhà bia ghi tên các Anh hùng, Liệt sỹ xã Đông Thọ

Khánh thành nhà bia ghi tên các Anh hùng, Liệt sỹ xã Đông Thọ

Thông báo
Liên kết website