Thành phố: Quyết liệt giải phóng mặt bằng

Giải phóng mặt bằng có tính chất quyết định đến tiến độ thi công các dự án đầu tư, vì vậy thành phố Thái Bình đặc biệt quan tâm, chỉ đạo quyết liệt để bảo đảm tiến độ các dự án triển khai trên địa bàn. Qua đó góp phần tạo diện mạo đô thị khang trang, hiện đại.

Giải phóng mặt bằng có tính chất quyết định đến tiến độ thi công các dự án đầu tư, vì vậy thành phố Thái Bình đặc biệt quan tâm, chỉ đạo quyết liệt để bảo đảm tiến độ các dự án triển khai trên địa bàn. Qua đó góp phần tạo diện mạo đô thị khang trang, hiện đại.

Video liên quan
Bản đồ số