TRAO QUYẾT ĐỊNH PHÊ CHUẨN CHỨC VỤ PHÓ CHỦ TỊCH HĐND VÀ PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

TRAO QUYẾT ĐỊNH PHÊ CHUẨN CHỨC VỤ PHÓ CHỦ TỊCH HĐND VÀ PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

Thông báo
Liên kết website