A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

“Thành phố xây dựng Cộng đồng học tập cấp xã”

Trong năm qua, có 9 xã, phường được UBND Thành phố giao xây dựng Cộng đồng học tập cấp xã theo Thông tư số 44 của Bộ Giáo dục - Đào tạo. Kết quả đều đạt tốt, được đề nghị công nhận đạt Cộng đồng học tập cấp xã. Như vậy, từ năm 2016 đến năm 2019, 19/19 xã, phường của Thành phố đã thực hiện đánh giá, xếp loại đạt Cộng đồng học tập cấp xã. Thành phố trở thành một trong những đơn vị hoàn thành rất sớm việc xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp xã theo Thông tư 44 của Bộ Giáo dục - Đào tạo so với toàn tỉnh

Ngày 9/1/2019, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 03 chỉ đạo 9 xã, phường: Đông Hòa, Vũ Đông, Vũ Chính, Vũ Phúc, Phú Xuân, Quang Trung, Phú Khánh, Trần Hưng Đạo, Kỳ Bá xây dựng Cộng đồng học tập cấp xã theo Thông tư 44 của Bộ Giáo dục - Đào tạo. Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập Thành phố phối hợp với Hội Khuyến học và phòng Giáo dục - Đào tạo Thành phố chuẩn bị nội dung tập huấn tới từng xã, phường. Đối tượng tập huấn là các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội, trưởng các tổ chức xã hội, bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố, chi hội trưởng, trưởng ban khuyến học, ban chấp hành hội khuyến học các xã, phường... Nội dung các buổi tập huấn đi sâu hướng dẫn kiện toàn ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập của địa phương; phân công tập thể, cá nhân phụ trách tiêu chí; những công việc cần làm đối với từng tiêu chí; cách thu thập minh chứng; thời gian giám sát, tự kiểm tra; lập hồ sơ báo cáo UBND Thành phố thẩm định.

Cấp ủy các địa phương đã xây dựng Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo toàn Đảng bộ về xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2015 - 2020. Hàng năm, tháng, quý có Nghị quyết cụ thể lãnh đạo, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Đảng ủy viên để tổ chức thực hiện. UBND các xã, phường tổ chức họp Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch từng tháng tiến hành theo hướng dẫn; đôn đốc các bộ phận phụ trách tiêu chí tăng cường giám sát, đi thực tế củng cố minh chứng. Hội Khuyến học các xã, phường đã phát huy vai trò tham mưu và chủ động phối hợp chăm lo hoạt động khuyến học, khuyến tài ở cơ sở. Ông Hồ Quang Khải, Chủ tịch Hội Khuyến học phường Kỳ Bá cho biết:

Băng 31s: Phường thứ nhất đã kiện toàn BCĐ XDXHHT của phường, thứ 2 phân công các đồng chí trong BCĐ thực hiện thu thập minh chứng XDXHHT của phường. Thứ 3, từng giai đoạn có kế hoạch của tháng, quý, KH năm... Tất cả hệ thống chính trị đều vào cuộc xây dựng CĐHT cấp xã.

Nội dung của các tiêu chí xây dựng Cộng đồng học tập cấp xã gắn liền với việc với việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và thực hiện các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Do đó cần gắn kết các tiêu chí với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Và phải huy động được sự vào cuộc của các cơ quan, đơn vị, các ban, ngành, đoàn thể, sự ủng hộ của nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ này. Vì vậy các địa phương đều quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn để các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức về ý nghĩa việc xây dựng Cộng đồng học tập cấp xã cũng như vai trò, trách nhiệm của mỗi người, mỗi ngành, mỗi đơn vị mình tham gia vào thực hiện, giám sát và đánh giá những tiêu chí được phân công. Ông Nguyễn Công Cần, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Đông Hòa cho biết:

Băng 38s: BCĐ có kế hoạch phân công KH cụ thể cho các thành viên và tiến hành công tác tuyên truyền trong nhân dân về nhiệm vụ trọng tâm và ý nghĩa của TT 44... Thứ 2 là tiến hành tập huấn cho toàn thể cán bộ, đảng viên cũng như toàn thể nhân dân ở 7 thôn... Chúng tôi tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã...

Vào giữa năm, Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập Thành phố đã có giám sát tiến độ xây dựng Cộng đồng học tập cấp xã của 9 phường, xã được UBND Thành phố chỉ đạo năm 2019. Cuối năm, UBND Thành phố có kế hoạch về việc kiểm tra, đánh giá, xếp loại xây dựng Cộng đồng học tập cấp xã năm 2019. Từ đó, UBND các phường, xã đã tổ chức họp kỳ họp giữa năm, thu thập minh chứng, củng cố hồ sơ phục vụ cho đoàn giám sát của Thành phố. Họp phiên họp cuối kỳ đánh giá, cho điểm và thống nhất lập hồ sơ báo cáo UBND Thành phố thẩm định.  Các xã, phường tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ tự đánh giá và thu thập minh chứng đầy đủ, khoa học, đảm bảo công bằng, khách quan, khẳng định rõ kết quả đạt được. Đoàn kiểm tra của thành phố đã thẩm định, đánh giá 9/9 xã, phường đều xếp loại Tốt và lập hồ sơ trình UBND thành phố ra quyết định công nhận Cộng đồng học tập cấp xã. Ông Bùi Hữu Thạnh, Chủ tịch Hội khuyến học Thành phố cho biết:

Băng 40s: Có thể nói TP là một trong những đơn vị hoàn thành rất sớm việc xây dựng CĐHT cấp xã theo TT 44 của Bộ GD-ĐT so với toàn tỉnh. Tuy nhiên vẫn còn một số chỉ số trong tiêu chí cần khắc phục... Xây dựng CĐHT cấp xã là không có điểm dừng, do đó năm 2020 và những năm tiếp theo phải có 100% xã phường xây dựng kế hoạch cho CĐHT của mình...

 Xây dựng Cộng đồng học tập cấp xã là việc làm quan trọng và cần thiết, là tiền đề cho mục tiêu xây dựng một “Xã hội học tập”. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, của toàn xã hội về việc học tập suốt đời, học tập thường xuyên để nâng cao kiến thức, kỹ năng, tay nghề góp phần nâng cao năng suất lao động, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững ở địa phương.

 


Tác giả: PV: Mai Hiền
Nguồn:thành phố Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 6 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Chưa có thông tin
Bản đồ số