Đẩy mạnh các giải pháp cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính

UBND thành phố yêu cầu các phòng, đơn vị liên quan; UBND các phường, xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung quán triệt, đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ ...
Bản đồ số