Trách nhiệm, kỷ cương, tăng cường cải cách, tận dụng cơ hội, bứt phá đi lên

Góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 28 đề ra, năm 2023, thành phố phát động phong trào thi đua “Trách ...

Hội nghị tuyên truyền Luật phòng, chống tham nhũng và Luật tiếp cận thông tin phường Trần Lãm

UBND phường Trần Lãm phối hợp với phòng phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư Pháp tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị phổ biến Luật phòng, chống tham nhũng và Luật tiếp cận thông tin cho 80 đại biểu là cán bộ công chức, trưởng các ban ngành đoàn thể, các ...
Bản đồ số