Thông báo
mic
Thông báo v/v tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Thái Bình năm 2019

Thông báo v/v tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Thái Bình năm 2019

Căn cứ quyết định 1787/QĐ-SNV ngày 16/8/2019 của Sở nội vụ về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố năm 2019. UBND thành phố thông báo về việc tuyển dụng viên chức như sau:
Thông báo
Liên kết website