A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thành phố nhiều chuyển biến tích cực trong công tác quản lý đất đai

Ngày 19-3-2014, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Nghị quyết số 10NQ/TU về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đôi với công tác quản lý, sử dụng đát đại trên địa bàn Thành phố Thái Bình”. Sau 7 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, cấp ủy, chính quyền từ Thành phố đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi với công tác quản lý, sử dụng đất đai và đạt nhiều kêt quả tích cực, góp phần khai thác và phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai, phục vụ các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn Thành phố  từng bước được tăng cường.  

           Ngay sau khi Nghị quyết số 10 về “ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đôi với công tác quản lý, sử dụng đát đại trên địa bàn Thành phố Thái Bình” được ban hành, ban thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo đẩy manhjc ông tác tuyên truyền, đưa nghị quyết vào cuộc sống. Trong đó Thành ủy , UBND Thành phố, đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thành ủy, các đoàn thể, chính trị xã hội Thành phố đã tổ chức 60 hội nghị học tập , quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết. Tăng cường tuyên truyền , phổ biến chủ trương của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà Nước về đất đai đến cán bộ và nhân dân trên địa bàn bằng nhiều hình thức: tuyên truyền qua hội nghị tập huấn, tuyên truyền trên hệ thống loa đài truyền thanh, phát tờ rơi, tuyên truyền trực quan bằng pano, áp phích, băng zôn, khẩu hiệu, tuyên truyền bằng xe lưu động tại accs phường xã. Đặc biệt, trong 7 năm qua, Phòng tư pháp Thành phố đã phối hợp với Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật, accs phòng, ban điơn vị, địa phương tổ chức 7 hội nghị tuyên truyền , phổ biến luật đất đai, và accs văn bản hướng dẫn thi hành cho trên 1 nghìn lượt lãnh đạo, chuyên viên các phòng, đơn vị liên quan thuộc thành phố, lãnh đạo công chức địa chính, tư pháp các phường xã; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hòa giải viên cơ sở. Tổ chức 5 hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ  xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai cho trên 500 người; tổ chức gần 30 cuộc trợ giúp pháp lý , tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai cho đối tượng chính sách, người nghèo, phụ nữ… tại các phường xã có  nhiều dự án phải thực hiện bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi sử dụng đất đai, đảm bảo đúng quy định của Luật đất đai.

          Song song với công tác tuyên tuyền, Ban thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà Nước đối với công tác quản lý sử dụng đất đai. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đât đai; phát huy tinh thân gương mẫu, đi đầu của cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành những quy định về quản lý, sử dụng đât đai; kiên quyêt xử lý nghiêm đôi với cán bộ, đảng viên vi phạm. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thê trong công tác tuyên truyền, phô biên chính sách pháp luật vê đât đai; vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tự giác chấp hành và tích cực tham gia công tác quản lý đất đai, làm nòng cốt trong công tác giám sát việc chấp hành pháp luật đất đai ở cơ sở. Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, các đồng chí Thành ủy viên phụ trách phường, xã năm tình hình cơ sở, phối hợp với địa phương, các phòng, ban chuyên môn của Thành phố thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ, chủ động năm bắt tình hình, nhất là tình hình quản lý, sử dụng đât đai trên địa bàn và báo cáo Thường trực Thành ủy vào thứ 6 hằng tuần. Định kỳ hàng tuân, Thường trực Thành ủy nghe các phòng, ban, đơn vị báo cáo nhiệm vụ công tác, những vẫn đề nỗi cộm, bức xúc, khó khăn, vướng mắc để kịp thời chỉ đạo giải quyết; hàng tháng giao ban với các Ban xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và hàng quý giao ban với các ngành, đơn vị và địa phương. Chỉ đạo Đảng ủy phường, xã đưa nội dung quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn vào sinh hoạt cầp ủy; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, sinh hoạt chuyên đề, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao của toàn dân trong quản lý, sử dụng đất đai. Tổ chức sơ kết, tổng kết, đưa nội dung thực hiện Nghị quyết làm tiêu chí đánh giá, xếp loại chỉ bộ, đảng viên hằng năm. Chỉ đạo Ủy ban Kiếm tra Thành ủy phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan tham mưu Ban Thường vụ thực hiện tốt công tác kiêm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết, giúp cập ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các tồn tại về đất đai; hằng năm, đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quản lý, sử dụng đất đai vào chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Từ năm 2014 đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy đã tiến hành 22 cuộc kiểm tra, 15 cuộc giám sát; Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã tiến hành 19 cuộc kiểm tra, 11 cuộc giám sát về đất đai; qua kiểm tra, đã xử lý ký luật 17 cán bộ, đảng viên vi phạm. Ban hành 70 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo về lĩnh vực đất đai; năm 2017, Ban Thường vụ Thành Ủy đã tiến hành kiêm tra 03 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU tại một số phường, xã.  Cũng trong 7 năm qua, Đảng ủy các phường, xã đã tiến hành 60 cuộc kiêm tra về lĩnh vực đất đai ở cơ sở; nhiều phường, xã đã tiễn hành kiểm tra riêng về công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bản, như: Hoàng Diệu, Kỳ Bá, Phú Khánh, Đông Mỹ, Đông Thọ, Vũ Lạc, Vũ Đông, Vũ Chính và Phú Xuân.

          Để nghị quyết số 10 của Ban thường vụ Thành ủy về quản lý đất đai thực sự đi vào cuộc sống, trong 7 năm qua, chính quyền các cấp đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý và sử dụng đất đai ở địa phương; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý các trường hợp vi phạm, góp phân hạn chế các vi phạm mới phát sinh, từng bước lập lại trật tự, kỷ cương trong quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn. Tậ trung chỉ đạo công tác lập, rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm phù hợp với thực tế tại địa phương. Chủ động phối hợp tốt với các đơn vị liên quan thực hiện công tác thông kê đất đai hằng năm, hoàn thành đo đạc, lập bản đồ địa chính theo dự án Vlap và lập hồ sơ lưu trữ theo quy định. Công tác cấp giấy chững nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu cho người dân được thực hiện đảm bảo quy trình, trình tự thủ tục.  Trong 7 năm qua, UBND Thành phố đã ban hành hơn 1 300 văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn. Phòng tài nguyên và môi trường Thành phố ban hành hơn 6 nghìn văn bản tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn. Thực hiện giao đất ngoài thực địa cho 221 tổ chức, giao 4.250 lô đất cho hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích trên 347 nghìn m2. Thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất đối vwois 25 dự án Giiar phóng mặt bằng 377 dự án. Tỷ lệ cấp giấy chững nhận quyền sử dụng đất  đạt 77,5%.

          Những năm gần đây, cùng với chính sách đổi mới của đảng, Nhà nước và sự tác động của nền kinh tế thị trường, tốc độ đô thị hóa nhanh, sản xuất phát triển , đời sống nhân dân tăng lên, kép theo nhu cầu sử dụng đất tăng trong mọi lĩnh vực, đo đó, yêu cầu công tác quản lý Nhà Nước về đất đai  phải kịp thời để đáp ứng sự thay đổi, phát triển.

          Trên cơ sở kết quả 7 năm thực hiện Nghị quyết  số 10 về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đôi với công tác quản lý, sử dụng đát đại trên địa bàn Thành phố Thái Bình”, Thành phố đã chủ động rút ra những bài học kinh nghiệm, chỉ ra những tồn tại, hạnh chế và nguyên nhân của tồn tại hạn chê strong công tác quản lý đất đai trên địa bàn. Từ đó đề ra 3 mục tiêu chính,  và 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý đất đai trên địa bàn trong những năm tới. Trong đó Thành phố chú trọng quán triệt, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đất đai tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức và hành động của cấp ủy Đảng, chính quyền từ Thành phố đến cơ sở trong công tác quản lý sử dụng đất đai trên địa bàn. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nội dung quản lý Nhà Nước về đất đai được quy định tại điều 22, luật đất đai năm 2013; không để phát sinh vi phạm mới và từng bước khắc phục vi phạm cũ. Phấn đấu đến năm 2025 cơ bản xử lý xong các vụ việc vi phạm về đất đai trên địa bàn Thành phố. Đảm bảo sử dụng đất đai theo quy hoạch, kế hoạch, đúng mục đích và tuân thủ các quy định của pháp luật. Với những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Thành phố quyết tâm  thực hiện tốt công tác quản lý đất đai trên địa bàn, góp phần thực hiện thành công mục tiêu nghiij quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ 20, đại hội đảng bộ Thành phố lần thứ 28, nhiệm kỳ 2020- 2025 đẫ đề ra : xây dựng Thành phố  Thái BÌnh trở thành đô thị loại 1, thuộc nhóm đô thị phát triển khá, đến năm 2030 theo kịp các nhóm đô thị dẫn đầu vùng đồng bằng Sông Hồng.


Tác giả: PV Thúy Vân
Nguồn:thành phố Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Liên kết website