A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trách nhiệm, kỷ cương, tăng cường cải cách, tận dụng cơ hội, bứt phá đi lên

Góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 28 đề ra, năm 2023, thành phố phát động phong trào thi đua “Trách nhiệm, kỷ cương, tăng cường cải cách, tận dụng cơ hội, bứt phá đi lên. Qua đó, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực của các cấp, các ngành, cá nhân về trách nhiệm, kỷ cương trong quản lý, thực thi công vụ và thi đua trong cải cách hành chính, tạo ra các cơ chế chính sách phù hợp giúp tổ chức, doanh nghiệp và người dân tham gia tích cực vào phát triển kinh tế.

  Phong trào thi đua “Trách nhiệm, kỷ cương, tăng cường cải cách, tận dụng cơ hội, bứt phá đi lên” tại Thành phố được tập trung thực hiện với các nội dung: tăng cường giải pháp phát triển đô thị, phát triển nhà ở. Tổ chức quảng bá, xúc tiến thu hút các doanh nghiệp có uy tín và năng lực vào đầu tư; giải quyết nhanh chóng các thủ tục, hồ sơ cho các nhà đầu tư, nhất là các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng. Kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước; các dự án thương mại dịch vụ. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; tăng cường, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản. Siết chặt quản lý điều hành, tăng cường kỷ cương, kỷ luật chi ngân sách, bảo đảm chặt chẽ, công khai, minh bạch, trong khả năng cân đối ngân sách của địa phương; từng bước cơ cấu chi ngân sách theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng chi đầu tư, giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên; kết hợp cơ cấu giữa các lĩnh vực chi và trong từng lĩnh vực chi gắn với đổi mới theo cơ chế tự chủ; nâng cao trách nhiệm trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả; đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng và nâng cao hiệu quả công tác quản lý sử dụng ngân sách và tài sản công.

Nâng cao nhận thức của các cấp các ngành, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị về chuyển đổi số; xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, tiến hành thường xuyên, liên tục; người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm về chuyển đổi số trong lĩnh vực, địa bàn phụ trách, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo sự chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số. Nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố, phường, xã nhằm giải quyết hiệu quả các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công quốc gia và cổng dịch vụ công của tỉnh; thực hiện kết nối, khai thác giá trị dữ liệu dân cư, hướng tới dịch vụ công trực tuyến vì lợi ích của người dân, tổ chức và doanh nghiệp.  Đồng thời, thực hiện nghiêm Quy định Văn hoá công sở trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Thái Bình; Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố, các quy định về chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước. Tích cực đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCCI). Đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và ứng dụng khoa học công nghệ gắn với tái cơ cấu sản xuất, hợp lý hóa quy trình để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong từng ngành, từng lĩnh vực.

Để thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Trách nhiệm, kỷ cương, tăng cường cải cách, tận dụng cơ hội, bứt phá đi lên” và công tác cải cách hành chính năm 2023, thành phố phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức đoàn thể thành phố và chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, Ủy ban nhân dân các phường, xã tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền về pháp luật cho cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị, người dân sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; quán triệt, triển khai đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành nghiêm các quyết định của cấp trên. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố. Rà soát để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế quản lý, thủ tục hành chính. Tập trung triển khai hiệu quả các nền tảng chuyển đổi số và các nghị quyết, đề án, kế hoạch về chuyển đổi số thành phố Thái Bình đến năm 2025, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là công trình giao thông trọng điểm, liên kết vùng. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư tại địa phương; làm tốt công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, nhất là các dự án trọng điểm nhằm thúc đẩy phát triển các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Thành phố cũng vận động các doanh nghiệp chủ động tích cực trong tổ chức sản xuất kinh doanh, phát động nhiều phong trào thi đua trong đơn vị, đặc biệt là phong trào thi đua “Doanh nghiệp thành phố thi đua đẩy mạnh sản xuất kinh doanh năm 2023” tạo khí thế thi đua sôi nổi trong lao động sản xuất góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các kế hoạch đã đề ra. Chủ động đề xuất với cơ quan có thẩm quyền những cơ chế chính sách để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để doanh nghiệp hoạt động ổn định, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn Thành phố./.


Tác giả: Đài TTTH Thành phố
Nguồn:thành phố Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 6 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Chưa có thông tin
Bản đồ số