Chiều ngày 5/8, Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Bình tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2018 – 2023.